Pædofili

Politik overfor pædofili

Formål:
Egedal Idrætsfællesskab og dermed alle sine afdelinger, har vedtaget at gøre en aktiv indsats mod pædofili i idrætslivet i Egedal kommune. Som en konsekvens heraf indfører EIF en generel politik omkring pædofili. Dette sker for at skabe åbenhed og tryghed indenfor dette emne, for såvel medlemmer og forældre, som for trænere og ledere, der har tilknytning til afdelingerne.

Med indførsel af denne politik ønsker vi at forsvare vort image, som en idrætsforening, der arbejder seriøst med det ansvar vore medlemmer kan forvente, at en foreningen/afdeling påtager sig.

Børn:
Vores mindreårige medlemmer skal naturligvis ikke ændre adfærd blot fordi idrætsforeningen indfører en politik for pædofili. Vi vil henstille til, at børn og forældre drøfter emnet generelt.

Trænere og ledere:
I den aktive kamp mod pædofili formaliseres en kontrolprocedure, som betyder at alle trænere og holdledere, der fremover bliver tilknyttet en EIF medlemsklub, skal tiltræde en samarbejdsaftale, hvori der giver mulighed for, at afdelingen kan søge personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister  med intervaller på 2 år.

Oplysninger i dette register omfatter domme i henhold til straffelovens § 222 om seksuel omgang eller overgreb mod børn, samt de mindre grove forseelser i henhold til § 232 (blufærdighedskrænkelse),der også omfatter opbevaring eller distribution af pornografisk materiale med børn.
Registret indeholder dermed ingen øvrige former for oplysninger om domme for kriminel aktivitet.

Alle nuværende trænere og ledere i afdelingerne vil ikke blive afkrævet indsigt i oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Såfremt man selv ønsker at blive tjekket, kan dette ske ved at kontakte afdelingernes formænd, der så i givet fald skal have cpr. nr. samt underskrift, for at få adgang til oplysningerne.

Forældre:
En evt. mistanke om pædofili vil oftest opstå hos forældrene og det er vigtigt at en sådan mistanke bliver behandlet fortroligt. Proceduren vil herefter være at den pågældende træner/leder bliver observeret tæt – eventuelt af et par andre trænere.

Deres erfaringer med omgangstonen og den naturlige fysiske kontakt mellem idrætsudøveren og deres trænere, vil danne grundlag for om sagen skal følges op.

Vi skal først og fremmest beskytte børnene, men vi skal også være opmærksomme på de ulykkelige konsekvenser, uretmæssige påstande eller anmeldelser kan medføre for den pågældende træner og hans familie.

Klubben:
EIF bygger på frivillighed. Lederne er frivillige og ofte også trænere og instruktører. Børnene kommer også frivilligt og dette er det centrale element i afdelingerne, således at der er et fælles engagement for idræt i Ledøje Smørum Idrætsforening.

Idræt er også at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn der føler nederlag eller har slået sig.

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser, og andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en træner griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør  røre børnene, og det er derfor vigtigt, at en evt. mistanke bliver behandlet fortroligt.

Procedure:
En evt. mistanke bør anmeldes til afdelingernes formænd eller næstformænd, der herefter vil tage initiativ til et fortroligt møde med forældrene til ”ofret”. Resultatet af dette møde kan medføre rådgivning hos Dansk Idrætsforbund eller direkte kontakt til politiet, der har stor erfaring i håndtering af disse sager.

Formularer:

Alle formularer, der skal benyttes til registreringen kan findes  på specialforbundenes hjemmesider

Ledelsen