Indkaldelse til EIF repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet (EIF Generalforsamling) bliver den 18/3-2024 klokken 17:45 i Smørum idrætscenter.

  • EIF – Egedal Repræsentantskabsmøde 2024
  • Fællesspisning starter kl. 17:45
  • Repræsentantskabsmøde (Generalforsamlingen) starter kl. 19:00
  • Smørum idrætscenter – foreningslokalerne, Flodvej, Smørum.

§8 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Hovedposterne i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til orientering
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Fremlæggelse af budgetindstillinger til kommunens politiske udvalg
9. Valg – genvalg er muligt
Valg af formand for to år (lige år).
Valg af næstformand for to år (ulige år).
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år).
Valg af en eller flere bestyrelsesmedlemmer for to år (ulige år).
Valg af 1.- og 2.-suppleant til bestyrelsen for et år.
Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år.
10. Eventuelt

Tilmeld dig her